Uhlíková stopa vo firmách – povinnosti z regulácie

Prečo sa zaoberať uhlíkovou stopou podniku?

Požiadavky EÚ formulované v tzv. CSRD (corporate sustainability reporting) budú vyžadovať od veľkých firiem a spoločností, aby poznali a zverejňovali svoju dopady na životné prostredie. Časom sa tieto povinnosti čiastočne prenesú aj na menšie firmy, od ktorých budú tieto informácie požadovať ich odberatelia, banky, poisťovne, akcionári … Tou najvýznamnejšou požiadavkou je uhlíková stopa firmy.

Uhlíková stopa je množstvo skleníkových plynov, ktoré sú vypúšťané do atmosféry v dôsledku činností jednotlivca alebo organizácie. Tieto emisie vedú k zvyšovaniu hladiny oxidu uhličitého v atmosfére a prispievajú k globálnemu otepľovaniu a klimatickým zmenám. Pre firmy môže byť dôležité sledovať a znižovať svoju uhlíkovú stopu, aby zlepšili svoj ekologický vplyv a zároveň zlepšili svoju zodpovednosť a povesť v očiach zákazníkov a verejnosti.

Absolútna a relatívna výška uhlíkovej stopy bude mať čoskoro vplyv na dostupnosť a cenu financovania firmy. Zároveň vysoká uhlíková stopa bude sekundárne znamenať aj vysoké náklady firmy, či už z pohľadu ETS povoleniek alebo jej koreláciou s nákladmi za vstupné suroviny (napr. palivá). 

Ako zistiť uhlíkovú stopu?

Predtým, ako môže firma začať znižovať svoju uhlíkovú stopu, je dôležité zistiť, koľko emisií vypúšťa. Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako zistiť uhlíkovú stopu, vrátane interných auditov, externých certifikácií a softvérových nástrojov na výpočet uhlíkovej stopy.

Interné audity zahŕňajú interné prehľad a preskúmanie činností a procesov v rámci firmy, aby sa určilo, kde sú najväčšie emisie. Tento proces môže zahŕňať zber údajov o spotrebe energie, výrobe, doprave a logistike a ďalších činnostiach, ktoré vedú k emisiám skleníkových plynov.

Externé certifikácie zahŕňajú proces, v rámci ktorého sa firma nechá certifikovať od nezávislých organizácií ako je napríklad Carbon Trust alebo ISO 14064. Tieto organizácie poskytujú presný výpočet uhlíkovej stopy a pomáhajú firmám pri implementácii opatrení na znižovanie emisií.

Softvérové nástroje na výpočet uhlíkovej stopy umožňujú jednoducho a efektívne vypočítať emisie skleníkov. Môžete vyskúšať zadarmo našu kalkuláciu uhlíkovej stopy vo firme.

Čo iné firmy ešte čaká?

Aj keď sa hovorí a píše najčastejšie o uhlíkovej stope, v skutočnosti je dôležitá celková enviromentálna stopa firmy a spoločnosti. K nej patrí ešte hospodárenie s vodou, znečisťovanie, nakladanie s odpadmi a biodiverzita. Ešte firmám zostáva síce čas, ale je dobre sa oboznámiť s problematikou, identifikovať oblasti, ktoré sú pre firmu kritické a prípadne začať s prvými krokmi.

Možno vás bude zaujímať