Ako reportovať uhlíkovú stopu?

Čo je to uhlíková stopa firmy? 

Pojem uhlíková stopa sa začína stále viac skloňovať pri riadení firmy. Má to regulatórne pozadie, ale bude vplývať aj významne na ekonomiku firiem. Reportovanie uhlíkovej stopy sa zvyčajne riadi podľa GHG protocolu alebo ISO 14064.

GHG Protocol je celosvetovo najznámejší štandard, podľa ktorého môžu firmy, komunity, mestá a aj projekty reportovať svoju uhlíkovú stopu. Zistite ako to funguje.

GHG Protocol, taktiež známy ako Greenhouse Gas Protocol, je najpoužívanejším štandardom na meranie emisií skleníkových plynov. Na týchto základoch môžu firmy  vytvárať stratégie na zníženie týchto emisií. Bol vyvinuté v roku 1998 v spolupráci medzi World Resources Institute (WRI) a World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Odvtedy sa stal kľúčovým nástrojom pre mnohé spoločnosti a vlády na celom svete.

GHG Protocol sa vytvoril viacero štandardov ako správne reportovať uhlíkovú stopu. Z pohľadu firmy sú najdôležitejšie štandary “Corporate standard” a “Corporate value chain”.

GHG Protocol a ISO 14064 sú rámce na meranie a riadenie emisií skleníkových plynov. Môžu byť použité na zlepšenie environmentálnej udržateľnosti organizácií. Zatiaľ čo GHG Protocol je komplexnejším rámcom, ISO 14064 poskytuje podobné usmernenia pre meranie a správu emisií skleníkových plynov. Rozdiel medzi nimi spočíva hlavne v tom, že GHG Protocol poskytuje rozsiahlejšie usmernenia a pokrýva širšiu škálu emisií skleníkových plynov a činností. ISO 14064 sa zameriava viac na procesy, ktoré musia byť splnené pre dosiahnutie certifikácie a uznania za environmentálne udržateľnú organizáciu.

Scope 1 a Scope 2 uhlíkovej stopy firmy

GHG Protocol rozdeľuje uhlíkovú stopu firmy na tri základné oblasti: Scope 1, Scope 2 a Scope 3.

Scope 1 emisie sú priame emisie, ktoré firma produkuje vo svojich prevádzkach. Týka sa to emisií z spaľovania fosílnych palív v kotloch, výfukových plynov z vozidiel alebo emisií z chemických procesov v priemyselných závodoch.

Scope 2 emisie predstavujú nepriame emisie, ktoré vznikajú pri výrobe elektrickej energie, ktorú spoločnosti nakupujú a používajú vo svojich prevádzkach. Tieto emisie sa síce nevyskytujú priamo v prevádzkach firmy, ale firma za ne zodpovedá, pretože sú súčasťou celého jej ekonomického cyklu.

Pre podniky je dôležité poznať svoje emisie Scope 1 a Scope 2, pretože to pomáha určiť, kde sú najväčšie príležitosti na znižovanie emisií. Firmy môžu preto prijať kroky na zníženie emisií v oblastiach, kde majú väčší vplyv, a tiež vyvinúť úsilie na výberu ekologickejšej elektrickej energie.

Scope 3 uhlíkovej stopy firmy

Určovanie emisií skleníkových plynov (GHG) nie je obmedzené len na emisie, ktoré firma priamo produkuje v rámci svojich prevádzok alebo aktivít. Skutočnosťou je, že mnoho emisií GHG sa produkuje v rámci dodávateľského reťazca, alebo v rámci ostatných aktivít, ktoré sú v nepriamej súvislosti s firmou. Scope 3 rieši tieto emisie.

Scope 3 poskytuje rámec na identifikáciu a meranie emisií GHG, ktoré vznikajú mimo firmy. To môže zahŕňať výrobu a nakupovanie surovín, používanie produktov a služieb, ktoré sú spojené s firmou, cestovanie zamestnancov a ďalšie aktivity.

Scope 3 emisie sa zvyčajne kategorizujú do 15 rôznych kategórií, ako napr.  emisie z nakupovaných tovarov a služieb, výroby a likvidácie odpadu, cestovanie zamestnancov, skladovanie a distribúciu produktov a služieb a emisie z používania a likvidácie produktov.

Identifikácia a meranie scope 3 emisií môže byť zložitá a náročná úloha. Poznanie scope 3 emisií umožňuje firmám pochopiť celkovú ekologickú záťaž svojich aktivít a zvýšiť transparentnosť voči zákazníkom a investorom. Zároveň môžu firmy pracovať na znižovaní týchto emisií spoločne so svojimi dodávateľmi a ostatnými partnermi v dodávateľskom reťazci.

Softvérové nástroje na výpočet uhlíkovej stopy umožňujú jednoducho a efektívne vypočítať emisie skleníkov. Môžete vyskúšať zadarmo našu kalkuláciu uhlíkovej stopy vo firme.

Možno vás bude zaujímať