Podmienky používania služieb

PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY

Služba

Za podmienok uvedených nižšie poskytujeme službu – výpočtový nástroj na zjednodušenú kalkuláciu uhlíkovej stopy na základe medzinárodne uznávaného GHG protokolu, ktorý zahŕňa určitý rozsah čiastkových služieb, vrátane certifikátu uhlíkovej stopy, v rozsahu podmienenom typom služby vybranej zákazníkom („Služba“).

Určitý typ Služby sa poskytuje vo forme predplateného prístupu, na základe ktorého je zákazníkovi umožnené využívanie Služby v rozsahu a počas doby zodpovedajúcej vybranému typu Služby, a to v súlade so zmluvou, ktorá sa uzatvára na základe objednávky zákazníka doručenej v súlade s nižšie uvedenými podmienkami.

Objednávka služby

Objednávka našich Služieb sa predkladá online, a to prostredníctvom webovej kalkulačky – formulára s otázkami relevantnými vo vzťahu ku kalkulácii uhlíkovej stopy.

Pre poskytnutie tejto Služby je potrebné zodpovedať všetky otázky. V prípade, ak nemáme prístup ku všetkým údajom, ktoré sú potrebné na vykonanie výpočtov, požiadame Vás o vynaloženie komerčne primeraného úsilia za účelom sprístupnenia alebo doplnenia potrebných údajov v rozsahu, v akom ich môžete získať bez vynaloženia akýchkoľvek nákladov. V prípade, ak nie je možné takéto údaje získať týmto spôsobom, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že na vykonanie výpočtov použijeme verejne dostupné, všeobecné, alebo reprezentatívne údaje, čo môže ovplyvniť výsledky kalkulácie. V takom prípade nezodpovedáme Vám ani akejkoľvek tretej strane za prípadné odchýlky výsledku kalkulácie spôsobené nedostatkom alebo neúplnosťou údajov.

Údaje pre poskytnutie Služby

Ak sa rozhodnete pre využitie tejto Služby, v celom rozsahu zodpovedáte za to, že všetky údaje a všetky informácie, ktoré nám na účely kalkulácie poskytnete, sú podľa Vášho najlepšieho vedomia správne a úplné. Rovnako výlučne zodpovedáte za uchovávanie a udržiavanie svojich vlastných kópií týchto údajov. Napriek tomu, že sa zaväzujeme vynaložiť komerčne primerané úsilie na zachovanie bezpečnosti a integrity Vami poskytnutých údajov, za žiadnych okolností nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu týchto údajov.

Zaväzujeme sa vynaložiť komerčne primerané úsilie, aby sme zabezpečili správne vykonanie kalkulácie s ohľadom na povahu, funkcionalitu a účel poskytovanej Služby. Ak sa rozhodnete pre využitie tejto Služby, beriete na vedomie, že výsledok kalkulácie závisí od toho, či sú Vami poskytnuté údaje správne a úplné a či poskytnete správne informácie o procesoch, ktoré prebiehajú vo Vašej spoločnosti. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za Vami zadané údaje a iné informácie poskytnuté na účely kalkulácie a za odchýlky v jej výsledku.

Keďže údaje, ktoré boli podkladom kalkulácie sa môžu časom meniť, môže byť potrebné aktualizovať kalkuláciu, aby sa zohľadnili nové podkladové údaje. Naša spoločnosť za žiadnych okolností nezodpovedá za výsledok kalkulácie v rozsahu, v akom bola táto vykonaná na základe neaktuálnych údajov poskytnutých z Vašej strany.

Poskytnutím údajov prostredníctvom webovej kalkulačky potvrdzujete, že ste si sám, alebo v mene svojho zamestnávateľa alebo inej právnickej osoby prečítali tieto podmienky poskytovania služby, porozumeli im a súhlasíte s nimi, a uzatvárate právne záväznú dohodu o poskytnutí Služby s našou spoločnosťou. V prípade, ak túto dohodu uzatvárate v mene svojho zamestnávateľa alebo inej právnickej osoby, vyhlasujete a zaručujete, že ste v plnom rozsahu oprávnení zaviazať uvedeného zamestnávateľa alebo inú právnickú osobu touto dohodou.

Cena a platobné podmienky

Niektoré typy Služieb sú spoplatnené v súlade s aktuálne platným cenníkom zverejneným na našej webstránke.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť cenu spoplatnených Služieb alebo spoplatniť Služby dosiaľ poskytované bez poplatku, a to bez uvedenia dôvodu.

Poplatky majú povahu jednorazového poplatku, úhradou ktorého sú zákazníkovi sprístupnené príslušné spoplatnené Služby.

Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že pre poskytnutie spoplatnených Služieb sa vyžaduje nielen poskytnutie údajov uvedených v predchádzajúcom odseku ale aj zaplatenie príslušného poplatku za Služby.

Dostupnosť a trvanie Služby

Služby, ktoré sú poskytované bez poplatku sú zákazníkom dostupné kedykoľvek a bez obmedzenia.

Úhradou poplatku za niektoré zo spoplatnených Služieb získa zákazník jednorazový prístup k takým spoplatneným Službám, a to na dobu do predloženia (odoslania) vyplneného formulára kalkulačky, najneskôr však do uplynutia (exspirácie) doby, na ktorú mu bol udelený prístup k spoplatnenej Službe. Prístup k spoplatneným Službám sa udeľuje na dobu 12 mesiacov.

Práva duševného vlastníctva

S výnimkou údajov, ktoré nám poskytne zákazník („Používateľský obsah“), naša spoločnosť je výlučným majiteľom všetkých práv duševného vlastníctva akýmkoľvek spôsobom súvisiacich alebo týkajúcich sa nástrojov a dokumentácie využívanej pri poskytovaní Služieb, vrátane softvéru a zdrojového kódu. Žiadny záväzok našej spoločnosti prevzatý v súvislosti s poskytovaním Služieb nemá za následok a nemožno  ho vykladať ako vzdanie sa, prevod, ani prechod takýchto práv alebo ich časti na zákazníka.

Zákazník nie je oprávnený reprodukovať, kopírovať, distribuovať, predávať, prenajímať, udeľovať licencie ani iné práva, ukladať alebo akýmkoľvek iným spôsobom opätovne používať obsah našej webstránky, pokiaľ mu také oprávnenie nie je výslovne udelené.

Zákazník je oprávnený pristupovať, prezerať a používať našu webstránku vo webovom prehliadači (vrátane akejkoľvek možnosti prehliadania webu v iných typoch softvéru alebo v aplikáciách) výlučne v súvislosti s využívaním Služieb alebo získavaním informácií o službách.

Žiadny obsah vytlačený, uložený alebo stiahnutý z našej webstránky nemožno použiť na komerčné účely bez udelenia práva (licencie) na také použitie tohto obsahu našou spoločnosťou. To nevylučuje bežný prístup, prezeranie a používanie našej webstránky či už firemnými používateľmi alebo spotrebiteľmi.

Používateľský obsah na našich stránkach zahŕňa údaje poskytnuté zákazníkom prostredníctvom formulára kalkulačky. 

Zákazník má všetky práva vrátane práv duševného vlastníctva k Používateľskému obsahu. Naša Spoločnosť je oprávnená používať Používateľský obsah a údaje nevyhnutné na poskytnutie Služieb v súlade s týmito podmienkami, vrátane využitia anonymizovaných údajov poskytnutých zákazníkom pre účely poskytovania a zlepšovania Služieb.

Zákazník berie na vedomie, že výlučne zodpovedá za to, že má právo poskytnúť a odoslať Používateľský obsah a že akýkoľvek takýto Používateľský obsah neporušuje žiadne právne predpisy platné v Slovenskej republike, ani nezasahuje do práv tretích osôb.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek Používateľský obsah z našej webstránky, ak podľa nášho výlučného uváženia porušuje naše podmienky používania alebo ak dostaneme sťažnosť od tretej strany a zistíme, že príslušný Používateľský obsah je v rozpore s právnymi predpismi, alebo zasahuje do práv tretích osôb.

Ochrana osobných údajov

Akékoľvek informácie získané v súvislosti s poskytovaním tejto služby, ktorú sú osobnými údajmi podľa príslušných právnych predpisov, budeme používať v súlade s Oznámením o ochrane osobných údajov zverejneným na našej webovej stránke.

Obmedzenie zodpovednosti

Výsledky kalkulácie majú výlučne informatívny charakter, sú orientačné a v žiadnom prípade nepredstavujú úplnú správu o rozsahu a stave plnenia Vašich prípadných povinností podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek hodnoty, ktoré sú výsledkom kalkulácie, bez ďalšieho neznamenajú, že Vám hrozí, alebo nehrozí žiadne riziko postihu za neplnenia zákonných alebo zmluvných povinností. Naša spoločnosť nezodpovedá za súlad akýchkoľvek procesov vo Vašej spoločnosti s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ani za žiadne závery prijaté, či úkony vykonané na základe výsledkov kalkulácie. Prijatie akýchkoľvek záverov, alebo vykonanie akýchkoľvek úkonov s právnymi následkami na základe kalkulácie, by malo byť predmetom komplexnej a podrobnej analýzy zohľadňujúcej Vaše zákonné povinnosti, Vaše požiadavky a Vami sledovaný účel.

V rozsahu, v akom to pripúšťajú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, naša spoločnosť v žiadnom prípade nezodpovedá Vám ani žiadnej tretej strane za žiadne osobitné, nepriame, sankčné, náhodné, kompenzačné alebo následné škody (vrátane, ale bez obmedzenia, akýchkoľvek škôd alebo nákladov spôsobených v dôsledku straty zisku, údajov, goodwill, poškodenia dobrého mena, osobných alebo majetkových škôd, alebo nákladov na obstaranie náhradných produktov alebo služieb) vzniknuté v súvislosti s používaním tejto Služby, bez ohľadu na to, či bola škoda spôsobená porušením zmluvnej alebo zákonnej povinnosti, alebo trestným činom.

Rozhodné právo

Právny vzťah vzniknutý na základe dohody o poskytnutí Služby sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, bez ohľadu na ustanovenia kolíznych noriem.

Akýkoľvek spor, rozpor alebo nárok vzniknutý na základe dohody o poskytnutí služieb alebo v súvislosti s ňou, jej porušením, ukončením alebo neplatnosťou bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.

Ďalšie dokumenty