Ochrana osobných údajov

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Toto oznámenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva prevádzkovateľ: LA Holding, s.r.o., Ružičková 12, Bratislava, IČO: 52 653 897, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 140955/B. Nižšie nájdete dôležité informácie o tom, ako a prečo zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje a ako ich chránime, a tiež informácie o Vašich právach. Toto oznámenie sa vzťahuje na každého, kto s nami komunikuje o našich produktoch a službách, či už prostredníctvom našich webových stránok, e-mailom alebo iným spôsobom.

Pojmy uvedené v tomto oznámení, napr. „osobné údaje“, „prevádzkovateľ“, „dotknutá osoba“, „spracúvanie“, „sprostredkovateľ“, „dozorný orgán“, majú význam, ktorý im pripisuje Nariadenie Európskeho Parlamentu A Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“), pokiaľ z okolností jednoznačne nevyplýva iný význam.

Ako získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje môžeme získať priamo od Vás, keď:

 • nás kontaktujete, či už prostredníctvom webstránky, telefonicky, alebo emailom, aby ste získali informácie o našich produktoch a službách
 • sa rozhodnete využiť naše produkty a služby
 • s nami spolupracujete ako obchodný partner, dodávateľ, alebo subdodávateľ, ktorý nám poskytuje služby
 • sa prihlásite na odber nášho newslettra
 • si stiahnete alebo využívate niektorú z našich aplikácií alebo softwarov
 • vyplníte dotazník k prieskumu spokojnosti, alebo iný formulár.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Zhromažďujeme, používame a uchovávame nasledovné Vaše osobné údaje:

 • Vaše meno a priezvisko, a Vaše kontaktné údaje vrátane adresy bydliska, emailovej adresy, v prípade ak ste fyzická osoba – podnikateľ, resp. uvedené osobné údaje Vašich kontaktných osôb, v prípade, ak ste právnická osoba
 • identifikačné číslo (IČO)
 • NACE kód
 • finančné informácie vrátane údajov o Vašich platbách, v prípade, ak využívate niektorú z našich platených služieb

Súhrnné údaje

V súvislosti s poskytovaním našich služieb tiež zhromažďujeme, používame a zdieľame aj súhrnné údaje, napr. množstevné údaje o spotrebe energií, palív a materiálov, dopravné informácie o počte využívaných motorových vozidiel a najazdených kilometroch, informácie o množstve a druhu odpadov, informácie o spotrebe vody, informácie o charaktere poskytovaných produktov a služieb, informácie o vynaložených investíciách. Tieto údaje môžu pochádzať z Vami poskytnutých informácií, vrátane osobných údajov, sú však anonymizované, nemožno Vás na ich základe priamo ani nepriamo identifikovať, a preto sa nepovažujú za osobné údaje v zmysle Nariadenia. Takto získané súhrnné údaje využívame výlučne na štatistické účely a na účely podpory a rozvoja našich produktov a služieb.

Ak by napriek vyššie uvedenému došlo k zmene spôsobu využívania súhrnných údajov, napríklad tak že dôjde k ich kombinovaniu s osobným údajmi, budeme s kombinovanými údajmi zaobchádzať ako s osobnými údajmi a používať ich výlučne v súlade s týmto oznámením.

Ako používame Vaše osobné údaje?

Právna úprava ochrany osobných údajov vyžaduje, aby sme disponovali jedným alebo viacerými právnymi základmi pre spracúvanie Vašich osobných údajov. Právne základy, ktoré považujeme za relevantné vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov z našej strany:

 • spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú sa chystáme s Vami uzatvoriť, alebo ktorú sme s Vami uzatvorili
 • spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme. Pri využívaní tohto právneho základu dbáme o to, aby nad našimi oprávnenými záujmami neprevažovali Vaše základné práva a slobody, pričom zároveň zohľadňujeme Vaše primerané očakávania na základe Vášho vzťahu s nami
 • spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti
 • udelili ste nám súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov na určitý účel.

Bližšie informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov a právnych základoch, o ktoré sa opierame nájdete v tabuľke nižšie:

Vaše osobné údaje používame na:Náš právny základ spracúvania je:
Poskytovanie produktov a služieb, o ktoré máte záujemPlnenie zmluvy
Poskytovanie ďalších informácií o našich produktoch a službách, ktoré využívate, a informácií o podobných a súvisiacich službách, vrátane priameho marketingu a zasielania newslettraOprávnený záujem
Je našim oprávneným záujmom propagovať a rozvíjať naše podnikanie a obchodnú činnosť,  a oboznamovať verejnosť s našim poslaním prispieť k zníženiu uhlíkových emisií a k urýchleniu prechodu na udržateľné nízkouhlíkové hospodárstvo
Poskytovanie informácií o našich produktoch a službách, vrátane priameho marketingu a zasielania newslettraSúhlas
Analýza výsledkov prieskumov, ak ste vyplnili dotazník k prieskumu spokojnosti alebo iný formulárOprávnený záujem
Je našim oprávneným záujmom propagovať a rozvíjať naše podnikanie a obchodnú činnosť,  a oboznamovať verejnosť s našim poslaním prispieť k zníženiu uhlíkových emisií a k urýchleniu prechodu na udržateľné nízkouhlíkové hospodárstvo
Analýza údajov v súvislosti s používaním našich webstránok za účelom zlepšovania našich webstránokOprávnený záujem
Je našim oprávneným záujmom propagovať a rozvíjať naše podnikanie a obchodnú činnosť,  a oboznamovať verejnosť s našim poslaním prispieť k zníženiu uhlíkových emisií a k urýchleniu prechodu na udržateľné nízkouhlíkové hospodárstvo
Analýza údajov v súvislosti s používaním našich webstránok za účelom zlepšovania našich webstránokOprávnený záujem
Je našim oprávneným záujmom hodnotiť, udržiavať a zlepšovať kvalitu našich služieb a produktov a zlepšovať používateľskú skúsenosť klientov
Ochrana našich práv a oprávnených záujmovOprávnený záujem
Je našim oprávneným záujmom chrániť, uplatňovať a vymáhať naše práva, právne nároky a oprávnené záujmy

Priamy marketing

V prípade, ak ste využili niektorý z našich produktov alebo služieb, môžeme využívať Vaše osobné údaje na to, aby sme Vás kontaktovali s ponukou podobných alebo súvisiacich produktov alebo služieb. Tiež v prípade, ak máte záujem dostávať informácie o našich produktoch a službách, môžete nám udeliť súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely, napr. pri prihlásení sa na odber nášho newslettra. Ak si neželáte dostávať marketingové správy, máte kedykoľvek možnosť odhlásiť sa z odberu takýchto správ, a to tak, že nás kontaktujete, alebo na odhlásenie odberu správ odkaz v každom emaile, ktorý Vám odošleme.

Čo sa stane, ak nám neposkytnete svoje osobné údaje?

Ak potrebujeme získať Vaše osobné údaje na plnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili a vy nám tieto údaje neposkytnete, možno nebudeme môcť zmluvu splniť alebo vám poskytnúť požadované služby.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať na účely uvedené vyššie s nasledovnými subjektmi:

 • s našimi partnermi, subdodávateľmi a dodávateľmi, ktorí s nami spolupracujú alebo poskytujú služby v našom mene
 • s našimi odbornými poradcami vrátane audítorov, právnikov, účtovníkov a daňových poradcov
 • so štátnymi orgánmi a inými orgánmi verejnej moci a s dozorným orgánom, v prípade, ak to vyžadujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

Všetci naši dodávatelia a poskytovatelia služieb podliehajú zmluvnej povinnosti mlčanlivosti a môžu spracúvať Vaše osobné údaje len na stanovené účely a v súlade s našimi pokynmi.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu, počas ktorej budete využívať naše produkty a služby. Niektoré Vaše osobné údaje môžeme uchovávať aj po dlhšiu dobu, napríklad v prípade, ak to vyžadujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy v súvislosti s plnením zákonných, účtovných alebo iných reportingových povinností.

Vaše práva

Podľa právnych predpisov na ochranu osobných údajov máte niekoľko dôležitých práv:

Právo na prístup: Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na získanie kópie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, aby sme skontrolovali, či ich spracúvame v súlade s právnymi predpismi.

Právo na opravu: Máte právo na opravu alebo nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré spracúvame.

Právo na vymazanie: Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak nemáme zákonný dôvod ich ďalej spracúvať alebo ak ste využili svoje právo namietať proti spracúvaniu.

Právo na obmedzenie spracúvania: Za určitých okolností máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Právo namietať: Máte právo:

 • namietať proti spracúvaniu (vrátane profilovania) Vašich osobných údajov v prípadoch, keď je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme
 • namietať proti tomu, aby sme vaše údaje používali na účely priameho marketingu a profilovanie v súvislosti s priamym marketingom.

Právo na prenosnosť údajov: Máte právo získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v určitých situáciách máte právo preniesť tieto údaje tretej strane.

Právo odvolať súhlas: Máte právo kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám udelili na spracúvanie Vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť toho, ako sme Vaše osobné údaje používali pred odvolaním súhlasu.

Tieto práva sa nemusia uplatňovať vždy a za určitých okolností sme oprávnení žiadosti zamietnuť.

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, prosím:

 • kontaktujte nás e-mailom, zavolajte nám alebo nám napíšte (s použitím kontaktných údajov uvedených nižšie),
 • poskytnite nám dostatok informácií, aby sme vás mohli identifikovať (môžeme požadovať doklad o Vašej totožnosti a ak budeme odôvodnene potrebovať viac informácií na potvrdenie vašej totožnosti, dáme vám vedieť), a
 • ak je to možné, oznámte nám, akých údajov sa Vaša žiadosť týka.

Ako nás môžete kontaktovať?

Môžete nás nasledovnými spôsobmi:

Emailom: lvalent@laholding.eu

Pošta: LA Holding, s.r.o., Ružičková 12, 821 05 Bratislava

 

Zmeny oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie môžeme z času na čas aktualizovať, preto Vám odporúčame ho príležitostne kontrolovať. Ak vykonáme nejaké významné zmeny, oznámime Vám to umiestnením oznámenia na našej webstránke.