Potrebná Informácia Merné jednotky Info
Identifikácia spoločnosti:    
IČO: IČO  
Rok vyhodnotenia: kalendárny rok  
Firma: auto  
Sídlo: auto  
mesto auto  
PSČ auto  
Kontaktný email text  
Ekonomický sektor: auto  
Výnosy z hospodárskej činnosti: EUR Hospodárske výnosy spolu podľa účtovnej závierky (EUR)
Súčasť skupiny spoločností: Áno/nie  
Prenajímate svoje aktíva (napr. budovy, stroje...) iným subjektom? Áno/nie  
Prevádzkujete franšízovú sieť pre predaj svojich produktov alebo služieb? Áno/nie  
Spotrebovaná elektrická energia    
Spotrebovaná elektrická energia: kWh, EUR bez DPH Množstvo elektrickej energie, ktorú ste nakúpili od svojho dodávateľa podľa informácií na ročnom zúčtovaní spotreby.
Firma má zakúpený certifikát zelenej elektrickej energie: Áno/nie
Teplo zakúpené od externých dodávateľov: kWh, EUR bez DPH Nakúpené teplo od externých dodávateľov (napr. centrálne zásobovanie teplom)
Palivá pre stacionárne zariadenia:    
Zemný plyn: m3, EUR bez DPH  
Motorová nafta: litre, EUR bez DPH  
Vykurovací olej (HFO) litre: litre  
Skvapalnené ropné plyny (LPG): litre, EUR bez DPH  
Antracit (čierne uhlie): kg, EUR bez DPH  
Lignit (hnedé uhlie): kg, EUR bez DPH  
Ostatné bitúmenové uhlie: kg, EUR bez DPH  
Drevo, drevná štiepka: kg, EUR bez DPH, mš  
Elektrické kúrenie: Áno/nie  
Spaľovanie fosílných palív vo výrobných procesoch: Áno/nie  
Alternatívne zdroje energie:    
Tepelné čerpadlá:  Áno/nie  
Obnoviteľné zdroje energie (fotovoltaika...): Áno/nie  
Ostatná biomasa (bioplyn, čistiarensky kal...): Áno/nie  
Využitie odpadového tepla na vykurovanie: Áno/nie  
Iné: Áno/nie  
Chladenie:    
Počet malých klimatizačných jednotiek, ks: ks Uveďte prosím počet štandardných klimatizačných jednotiek (bežné klimatizácie, ktoré sa využivajú na lokálne chladenie menších priestorov, napr. kancelárií)
Počet veľkokapacitných klimatizačných jednotiek, ks: ks Uveďte prosím počet veľkokapacitných klimatizačných jednotiek (zariadenia, ktoré centrálnym spôsobom chladia väčšie priestory a bývajú umiestnené napríklad na strechách)
Počet chladiacich a mraziacich boxov, ks: ks Uveďte prosím počet chladiacich a mraziacich boxov (napr. na mrazenie potravín a podobne)
Nakupované chladenie priestorov, m2:  m2 Pokiaľ nakupujete chladenie od dodávateľa, uveďte prosím m2 chladeného priestoru.
Stavebný materiál, tony: Najčastejšie stavebné materiály v tonách Pokiaľ ste nakupovali stavebné materiály (napr. ste stavebná firma), vyberte prosím druh materiálu a zadajte nakúpené množstvo v tonách.
Materiály, ktoré tu uvediete nezahrňujte do nákladov na nákup materiálov a služieb v ďalšej otazke.
Náklady za tovary a služby:    
Celkové náklady na nakupované služby a tovary (okrem spotreby elektrickej energie, palív a pohonných hmôt, externej dopravy, bodyshoppingu a spotreby vody), EUR: EUR bez DPH Prosím uveďte sumu Vašich nákladov v EUR na nakupované externé služby a tovary, mimo:
- nakupovaných energií a energetických nosičov (elektrická energia, plyn, benzín, nafta, uhlie, teplo, chlad...)
- bez nákladov na bodyshopping (prenajímanie zamestnancov), ak týchto zahrniete do počtu zamestnancov
- externe nakupovanej dopravy a pohonných hmôt do motorových vozidiel
- nákupov vody
- zaobstaraného dlhodobého majetku (samostatná otázka)
- pokiaľ je Vaša firma zo stavebného sektoru, tak mimo stavebných materiálov (samostatná otázka)
Tovar alebo služba, EUR: Výber z najčastejších nakupovaných tovarov a služieb, EUR bez DPH Pridávajte prosím ďalšie tovary a služby. Podľa možností vyplňte čo najväčší objem nákladov, minimálne však 80%
Preferujete nákup recyklovaných surovín? Áno/nie  
Fixné Aktíva    
Investície do strojov a zariadení:, EUR EUR bez DPH  
Investície do kancelárskej a IT techniky, EUR: EUR bez DPH  
Investície do dopravných zariadení, EUR: EUR bez DPH  
Investície do budov, EUR: EUR bez DPH  
Plánované investície do zelených technológií: Áno/nie  
Informácie o vozovom parku:    
Počet vozidiel kategórie M1, ks: ks Za vozový a strojový park považujte zariadenia, ktoré prevádzkujete bez ohľadu, či sú vo Vašom vlastníctve  alebo  prenajaté (finančný alebo operatívny leasing)
Počet vozidiel kategórie M2 a M3, ks: ks
Počet vozidiel kategórie N1, ks: ks
Počet vozidiel kategórie N2 a N3, ks: ks
Počet iných typov vozidiel, ks: ks
Počet vozidiel s chladiacim systémom, ks: ks  
Počet vozidiel z celkového počtu na finančný leasing, ks: ks  
Počet vozidiel z celkového počtu na operatívny leasing, ks: ks  
Počet elektrických vozidiel z celkového počtu, ks: ks  
Spotreba pohonných hmôt  (mobilné zariadnia):    
Benzín 95/98: litre, EUR bez DPH Prosím vyplňte množstvo pohonných hmôt, ktoré ste použili na prevádzku svojho vozového a strojového parku. (mimo stacionárnych  zariadení)
Diesel:  litre, EUR bez DPH
LPG:  litre, EUR bez DPH
CNG:  litre, EUR bez DPH
Neznáma štruktúra palív: litre, EUR bez DPH Ak nepoznáte štruktúru palív, ktoré ste použili, vyplňte túto položku.
Externá doprava:    
Množstvo zakúpenej externej dopravy a prepravy:   Zadajte prosím zakúpenú dopravu a prepravu do aj z Vaších prevádzok.
Využitá železničná preprava: tkm (tonokilometre), EUR bez DPH  
Využitá automobilová preprava: tkm (tonokilometre), EUR bez DPH, km  
Využitá lodná preprava: tkm (tonokilometre), EUR bez DPH  
Využitá letecká preprava: tkm (tonokilometre), EUR bez DPH  
Dochádzanie zamestnancov:    
Priemerný počet zamestnancov (bez ohľadu na právnu formu spolupráce): PPP zamestnancov Priemerný počet pracovníkov (PPP), bez ohľadu na právnu formu spolupráce.
Odhad priemerného denného počtu km, ktorí zamestnanci prekonajú na ceste do a z pracoviska, km: km Denný počet kilometrov, ktorý vaši zamestnanci v priemere precestujú do a z pracoviska (cesta na pracovisko a z pracoviska spolu).
preprava verejnou dopravou, %: % Percento zamestnancov, ktorí sa prepravujú verejnou dopravou (MHD, prímestské spoje, vlaky atď)
preprava osobnými automobilmi, %: % Percento zamestnancov, ktorí sa prepravujú osobnými automobilmi.
preprava pešo alebo bicyklom, %: % Percento zamestnancov, ktorí dochádzajú na pracovisko bicýklom alebo pešo.
Voda:    
Množstvo odpadovej vody: m3  
Množstvo nakúpenej vody, m3: m3  
Komunálne odpady:    
Množstvo zmesového odpadu mesačne: kontajner 120l, 240l, 1100l, tony  
Množstvo papierového odpadu mesačne: kontajner 120l, 240l, 1100l, tony  
Množstvo plastového odpadu mesačne: kontajner 120l, 240l, 1100l, tony  
Množstvo sklenného odpadu mesačne: kontajner 120l, 240l, 1100l, tony  
Množstvo kovového odpadu mesačne: kontajner 120l, 240l, 1100l, tony  
Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu mesačne: kontajner 120l, 240l, 1100l, tony  
Spracovávate vlastný odpad za účelom sekundárneho použitia? Áno/nie Spracovávate odpad v rámci svojej činnosti za účelom sekundárneho využitia?
Stavebný odpad:    
tony za rok: tony, podľa Ohlásenia vzniku odpadu a nakladania s ním, kategória 17 Vyprodukovali ste stavebný odpad podľa  Ohlásenia vzniku odpadu a nakladania s ním? Zadajte množstvo stavebného odpadu (kategórie 17) v tonách za rok.
Množstvo iného ostatného a nebezpečného odpadu, tony mesačne: tony Podľa Ohlásenie vzniku odpadu a nakladania s ním (mimo komunálneho odpadu a stavebného odpadu, podľa predchádzajúcich otázok) v tonách mesačne.
Produkty a medziprodukty, ktoré vyžadujú energiu na ďaľšie spracovanie: Áno/nie Ak vaše produkty, vyžadajú ďalšie spracovanie na to aby, boli použiteľné, zvyšuje to uhlíkovú stopu Vašej firmy.
Produkty vyžadujú počas svojej životnosti elektrickú energiu alebo palivo:    
Počet predaných produktov za rok: ks Ak vaše produkty na svoje využitie vyžadujú elektrickú energiu alebo inú formu paliva, prosím odhadnite množstvo spotrebovanej energie počas celej životnosti produktov predaných v danom roku.
Priemerná životnosť produktov, roky: roky
Odhadovaná ročná spotreba energie: kWh elektrickej enerige, litre PHM, m3 zemný plyn
Na konci životného cyklu produktu vzniká odpad:    
Množstvo odpadu z produktov predaných za daný rok, tony: tony Na základe množstva produktov, ktoré ste predali v danom roku, odhadnite množstvo odpadu, ktoré vznikne na konci životnosti Vašeho produktu a následne zadajte štruktúru odpadu. Pokiaľ produkt nie je možné efektívne recyklovať, využite možnost nerecyklovateľného odpadu.
% nerecyklovateľného zmesového odpadu: %
% recyklovateľného plastového odpadu: %
% recyklovateľného kovového odpadu: %
% recyklovateľného sklenného odpadu: %
% recyklovateľného papierového odpadu: %
% biologicky rozložiteľného odpadu: %
Vyrobená koncentrovaná kyselina dusičná:    
Chov zvierat:   Zadajte prosím priemerný počet chovaných zvierat počas daného roku.
Priemerný počet dojníc: ks  
Priemerný počet nedojného dobytku: ks  
Priemerný počet kôz: ks  
Priemerný počet oviec: ks  
Priemerný počet koní: ks  
Priemerný počet ošípaných: ks  
Priemerný počet hydiny: ks  
Hnojivá:    
Množstvo syntetických dusíkatých hnojív: kg dusíka v hnojive, kg hnojiva  
Množstvo nakúpeného zvieracieho hnoja: kg zviera v hnojive, kg hnojiva  
Množstvo iného organického hnojiva: kg  
Množstvo uhličitanu vápenatého alebo horečnatého: kg  
Množstvo močoviny: kg